Lista de Katas Shindokai

KIHON KATA

Fukiu Kata Dai Ichi

Fukiu Kata Dai Ni

Pinan shodan

Pinan  nidan

Pinan sandan

Pinan yondan

Pinan godan


Dai ichi dosa

Dai ni dosa

Dai san dosa

Dai yon dosa

Siho zuki no kata shodan

Siho zuki no kata nidan

Siho zuki no kata sandan

Siho zuki no kata yondan

Siho zuki no kata godan

Siho zuki no kata roku dan

NAHATE

Sanchin

Tensho

Saifa

Sanseru

Sisochin

Seienchen

Sepai

Sesan

Kururunfa

Suparimpei

SHURITE-TOMARITE

Naifanchin shodan

Naifanchin nidan

Naifanchin sandan

Rohai shodan

Rohai nidan

Rohai sandan

Basai dai

Basai sho

Matsumura no basai

Ishimine no basai

Tomari no basai

Kosokun dai

Kosokun sho

Siho kosokun

Chatanyara no kushanku

Jite

Jion

Jin

Chinto

Chintei

Wanshu

Tomari no wanshu

Goyushiho

Matsukase

Ananko ( 2 katas )

Matsumura no sesan

Matsumora no rohai

Matsumura no rohai

Tzujikawa no rohai 

CHUGOKU KENPO

Patchu

Heiku

Paiku

Nipaipo

Annan

Hakaku

Hakucho

MABUNI HA

Juroku

Mioyo

Aoiyagui (2 katas)

Shimpa

Shimsei

 

ARAGAKI HA

Sochin

Niseishi

Unsu